درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

ناگفته‌هایی ازتاریخ اسلام

درس "ناگفته‌های تاریخ صدر اسلام" در 4 بخش توسط دکتر دزفولی تدریس گردیده

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

از فتح مکه تا سقیفه

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تاریخ،بعثت و هجرت پیامبر-از بعثت تا هجرت

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

تاریخ و اعراب قبل از اسلام-از جاهلیت تا اسلام

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آموزه‌های عرفان‌عملی دراسلام

در این درس دکتر محمد فنائی اشکوری در 7 جلسه به موضوع عرفان عملی در اسلام می‌پردازد

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

انتخاب و ارزش در اخلاق

این درس توسط دکتر مجتبی مصباح در 8 جلسه ارائه گردیده

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید