درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

نگاه تاریخی به دین مسیحیت

در این درس دکتر امیر خواص در 8 جلسه به مبانی اندیشه اسلامی می پردازد

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

نگاه تاریخی به دین یهود

در این درس دکتر امیر خواص در 8 جلسه به بحث ادیان ابراهیمی می‌پردازد

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

اسلام و هرمنوتیک

در این درس استاد خسروپناه در 5 جلسه به اسلام شناسی در کلام جدید می پردازد

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

دین شناسی معرفتی

در این درس استاد خسروپناه در 8 جلسه به بحث دین شناسی معرفتی با رویکرد کلام جدید می‌پردازد

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

معاد شناسی در کلام جدید

در این درس استاد خسروپناه در 3 جلسه به موضوع آخرت می پردازد

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

خدا شناسی - صفات الهی

در این درس استاد خسروپناه در 6 جلسه به بحث خداشناسی در کلام جدید می پردازد

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید