درس مدیریت و کنترل هوش هیجانی با تدریس دکتر شیوندی در ۶ جلسه آموزشی ضبط شده و در روزهای آینده بر روی سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ درس مدیریت و کنترل هوش هیجانی با تدریس دکتر شیوندی در ۶ جلسه آموزشی با رویکرد آشنایی با اصول، تکنیک‌ها و مهارت‌های تقویت هوش هیجانی ضبط شد و به زودی بر روی پلتفرم مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.

فراگیران در این درس، ابتدا با هوش هیجانی و ایضاً خودشناسی آشنا می‌شوند و سپس کاربردهای هوش هیجانی و در ادامه انواع هیجان‌های جهان‌شمول و همچنین هیجان‌های مختلف بروزیافته در طول شبانه‌روز را آموزش می‌بیند.

در جلسات پایانی این درس نیز دکتر شیوندی، مهارت‌های هیجانی، کنترل و مدیریت هیجان‌های مثبت و منفی را به شرکت‌کنندگان آموزش می دهد.

در پایان این درس از فراگیر انتظار می‌رود هوش هیجانی و هیجان‌های مختلف خود را در طول روز تشخیص دهد و کاربردهای هوش هیجانی را در شخصیت و زندگی خود ردیابی و شناسایی کند.

شرکت‌کنندگان پس از پایان این درس باید بتوانند در برخورد با دیگران انواع و ابعاد هوش هیجانی را به کار گیرند و نیز سعی کنند نشانه‌های ذهن هیجانی را در افراد تشخیص دهند و مهمتر اینکه بتوانند راهکارهای کنترل و مدیریت هیجانات را در موقعيت‌های عملی بکار گیرند.

این درس در روزهای آینده بر روی سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.