دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دومین همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی به میزبانی دانشگاه الزهرا(س) برگزارمی شود.
 
عنوان:
همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش : سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی
The ۲nd National Conference on Exchange of E-Learning Experiences in Higher Education: Policies, Assessments, and Practical Courses
 
تاریخ برگزاری:
۲۷-۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

محور های همایش:
۱. سیاستها و برنامه های وزارت عتف ‌و دانشگاه ها
سیاستگذاری آینده برای استفاده بهینه از دستاوردهای دوران کرونا در دانشگاه ها‌.
۲. ارزشیابی در همه ابعاد آموزش الکترونیکی
فرصت های بازاندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پساکرونا.
۳. درسهای عملی در اجرای الکترونیکی
درس آموخته هایی از چالش ها و راهکارهای ارایه دروس عملی در محیط الکترونیکی.
 
مهلت ارسال چکیده مبسوط مقالات:
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
 
لازم به ذکر است دکتر رحیم مرادی مدیر پژوهش مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان عضو کمیته علمی و داوری این هماییش می باشند.