درس تفکر انتقادی در حوزه دروس مهارتی منتشر می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ درس جدید این مرکز در حوزه مهارتی منتشر می شود.

درس تفکر انتقادی با تدریس دکتر داود نوده‌ئی عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه الله (عج) ضبط و بزودی بر روی سایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بارگذاری خواهد شد.