دکتر فاضلی و دکتر مرادی دو مقاله تحت عنوان "امکان‌سنجی یادگیری سیار در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان: مرور نظام مند" و " تجربه زیسته آموزش مجازی در دوران کرونا: مطالعه موردی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان" را ارائه کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل را در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن برگزار کردند.

این همایش دربرگیرندۀ محورهایی نظیر مبانی نظری الگوهای طراحی محیط در یادگیری سیار، مزایا و چالش های یادگیری سیار، تجارب مدیران و مربیان از یادگیری سیار در بحران کرونا و... بود.

دکتر فاضلی ریاست مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و دکتر مرادی مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این همایش دو مقاله تحت عنوان "امکان‌سنجی یادگیری سیار در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان: مرور نظام مند" و " تجربه زیسته آموزش مجازی در دوران کرونا: مطالعه موردی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان" ارائه کردند.

علاوه براین دکتر فاضلی و دکتر مرادی عضو پنل‌های برگزارکننده در همایش نیز بودند.